Tags nuoi tom ket hop ca ro phi1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Cá rô phi có vai trò không nhỏ trong ao nuôi tôm và đã được chứng tỏ từ nhiều năm nay. Mô hình nuôi tôm kết hợp cá rô phi khá ...