Tags ổn định pH1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
pH rất quan trọng trong nuôi trồng thủy sản, đặc biệt đối với tôm. Việc kiểm soát chỉ số pH của nước ao rất quan trọng, quyết định sự thành ...