Tags bột krill1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Một tỷ lệ nhỏ bột Krill cũng có thể cải thiện hiệu quả thức ăn cho tôm thẻ chân trắng dù được nuôi trong môi trường nồng độ muối cao.