Tags kiềm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Giống, thức ăn, thuốc, chất lượng nước, quy trình kỹ thuật nuôi, thời tiết… là những yếu tố mà mỗi người nuôi tôm hiện nay đều phải ý thức được ...