Tags nhiễm EMS1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Bằng phương pháp không xâm phạm, các trại nuôi tôm có thể dễ dàng chẩn đoán được dịch bệnh EMS.