Tags phương pháp Thả giống nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Trong nuôi tôm nước lợ, ngoài việc cải tạo ao nuôi đúng quy trình kỹ thuật và quản lý ao nuôi chặt chẽ, hạn chế biến động môi trường ao ...