Tags phốt pho nuôi tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Cho tôm ăn phosphat với một hàm lượng phốt pho cao và dễ tiêu hóa sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và môi trường.