Tags thuốc2 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Sự thiếu hiểu biết khi sử dụng thuốc, hóa chất trong thủy sản gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Không những tác động xấu đến môi trường mà còn ...
June 14, 2016 admin 69
Trong nuôi trồng thủy sản, việc kiểm soát hóa chất, kháng sinh sử dụng trong quá trình nuôi có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm ...