Tags độ pH1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
pH nước ao là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tôm. Thông thường, yêu cầu pH trong ao tôm là từ 7,5 đến 8,3. Tuy nhiên, một ...