Tags Krill oil1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Dầu nhuyễn thể (krill oil) là một trong những sản phẩm có giá trị cao nhất được chiết xuất từ loài giáp xác Euphausia superba vùng Nam Cực. Dưới dạng ...