Tags Myo - inositol1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Công thức phân tử inositol: C6H12O6. Myo - inositol ở dạng bột màu trắng, tinh thể hòa tan trong nước và không hòa tan trong rượu và ete.