Tags bệnh phân trắng3 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Tôm thẻ chân trắng nuôi được hơn 40 ngày, tôm có dấu hiệu giảm ăn, quan sát ruột tôm thấy không đầy thức ăn có hiện tượng bị phân trắng ...
June 14, 2016 admin 69
Bệnh phân trắng có thể trị được nhưng giảm năng suất nuôi cụ thể là hao hụt. Để có một vu nuôi thắng lợi, moi người cần có các biện ...
June 14, 2016 admin 69
Bệnh phân trắng là loại bệnh thường gặp trong nuôi tôm chân trắng, thường xảy ra ở tôm nuôi sau 1 tháng tuổi trở lên, mức độ xảy ra nhiều nhất là ...