Tags quy trình nuôi tôm theo vietgap1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Nuôi tôm theo quy trình VietGAP được đánh giá và áp dụng những loại thuốc, hóa chất từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra và được các hộ nuôi ...