Tags tôm nhiễm Vibrio1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Việc điều tra sự tương tác giữa vi khuẩn và vật chủ xảy ra trong đường tiêu hóa có thể dẫn đến các chiến lược mới để phòng ngừa hoặc ...