Tags thức ăn thủy sản1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Trong nuôi tôm thương phẩm (tôm sú và tôm thẻ chân trắng), con giống quyết định lớn tới thành công của vụ nuôi. Cần phải đặt chất lượng con giống ...