Tags xuất khẩu tôm1 bài viết liên quan

June 14, 2016 admin 69
Do hạn hán và xâm nhập mặn làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình xuất khẩu tôm, tổng diện tích nuôi tôm bị thiệt hại nhiều hơn so với ...