Nuôi tôm trong ao đất, ở 1 - 2 vụ đầu tiên, chất lượng môi trường ao nuôi thường rất tốt, tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên, qua nhiều năm, đáy ao s…

  • Nhà vô địch nuôi tôm RAS nước sạch Nhà vô địch nuôi tôm RAS nước sạch

    Ông Bert Wecker, người sáng lập Công ty Neomar, tin rằng nuôi tôm nhiệt đới ở các nước ôn đới sắp đạt được lợi nhuận cao và ngành này đã sẵn sàng để mở rộng cả…

Top